PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS TỨ CƯỜNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai23:04:22 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai23:00:56 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
3Khách vãng lai22:58:08 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai22:54:49 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/de_thi/xem_de.aspx
5Khách vãng lai22:50:01 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
6Khách vãng lai22:39:50 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
7Khách vãng lai22:33:12 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9558
8Khách vãng lai22:29:25 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKLS-00137
9Khách vãng lai21:48:04 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=466
10Khách vãng lai21:47:56 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
11Khách vãng lai21:42:53 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
12Khách vãng lai20:33:48 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=278
13Khách vãng lai19:43:53 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
14Khách vãng lai19:43:10 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
15Khách vãng lai19:38:10 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
16Khách vãng lai19:37:20 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
17Khách vãng lai19:36:50 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_gv.aspx
18Khách vãng lai19:36:37 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
19Khách vãng lai19:36:02 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20Khách vãng lai19:35:42 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/Xem_de_mon.aspx
21Khách vãng lai19:35:28 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
22Khách vãng lai19:35:13 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
23Khách vãng lai19:34:44 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
24Khách vãng lai19:34:34 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
25Khách vãng lai19:34:30 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
26Khách vãng lai19:34:24 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
27Khách vãng lai19:34:23 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
28Khách vãng lai19:34:15 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login.aspx
29Khách vãng lai19:34:14 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
30Khách vãng lai19:34:06 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
31Khách vãng lai19:34:03 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
32Khách vãng lai19:33:17 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
33Khách vãng lai19:33:05 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
34Khách vãng lai19:32:35 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
35Khách vãng lai19:32:29 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
36Khách vãng lai19:32:14 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
37Khách vãng lai19:31:32 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
38Khách vãng lai19:31:10 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login.aspx
39Khách vãng lai19:29:27 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/form_doi_mat_khau.aspx
40Khách vãng lai19:29:07 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
41Khách vãng lai19:28:23 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
42Khách vãng lai19:28:05 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
43Khách vãng lai19:27:43 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
44Khách vãng lai19:27:13 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
45Khách vãng lai19:26:50 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
46Khách vãng lai19:26:43 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
47Khách vãng lai19:25:42 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/form_doi_mat_khau.aspx
48Khách vãng lai19:24:36 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
49Khách vãng lai19:24:24 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
50Khách vãng lai19:24:08 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
51Khách vãng lai19:23:57 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
52Khách vãng lai19:23:38 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=278
53Khách vãng lai19:21:34 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
54Khách vãng lai19:21:03 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=466
55Khách vãng lai19:03:45 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
56Khách vãng lai19:03:38 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
57Khách vãng lai19:03:36 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
58Khách vãng lai19:03:12 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
59Khách vãng lai19:01:47 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=464
60Khách vãng lai19:01:28 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=465
61Khách vãng lai19:01:01 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=278
62Khách vãng lai18:58:49 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
63Khách vãng lai18:52:05 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_mai.aspx
64Khách vãng lai18:52:05 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00992
65Khách vãng lai18:02:58 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11437
66Khách vãng lai17:14:42 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh_c1.aspx
67Khách vãng lai16:32:31 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=433
68Khách vãng lai16:32:17 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1.aspx
69Khách vãng lai16:30:59 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
70Khách vãng lai16:18:31 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
71Khách vãng lai15:42:28 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
72Khách vãng lai15:25:16 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5712
73Khách vãng lai15:21:09 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_hai_mat_k1_nu.aspx
74Khách vãng lai15:07:21 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
75Khách vãng lai14:53:24 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNN-00214
76Khách vãng lai14:14:07 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=448
77Khách vãng lai13:39:37 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
78Trương Trọng Quyền13:35:23 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_dau_bai/form_xep_nx_tuan_14.aspx
79Trương Trọng Quyền13:35:20 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_dau_bai/Form_ket_qua_tuan_14.aspx
80Trương Trọng Quyền13:35:16 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/so_dau_bai/Default_xem.aspx
81Khách vãng lai13:35:15 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
82Trương Trọng Quyền13:34:55 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
83Khách vãng lai13:34:46 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
84Khách vãng lai13:34:45 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
85Khách vãng lai13:34:44 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
86Khách vãng lai13:34:37 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
87Khách vãng lai13:34:36 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
88Khách vãng lai13:29:49 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
89Khách vãng lai12:53:21 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=413
90Khách vãng lai12:42:29 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
91Khách vãng lai12:40:21 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
92Khách vãng lai12:15:55 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
93Khách vãng lai12:10:54 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=455
94Khách vãng lai11:55:24 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=429
95Khách vãng lai11:39:50 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
96Khách vãng lai11:30:50 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=451
97Khách vãng lai11:12:44 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
98Khách vãng lai11:05:48 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/khoa_diem.aspx
99Khách vãng lai10:41:02 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9554
100Khách vãng lai10:18:25 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
101Khách vãng lai09:40:00 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNN-00218
102Lê Thị Anh09:39:30 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_cn/nhap_diem.aspx
103Khách vãng lai09:25:05 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
104Lê Thị Anh09:22:10 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_1_li/nhap_diem.aspx
105Lê Thị Anh09:21:57 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
106Khách vãng lai09:21:23 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
107Khách vãng lai09:21:12 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
108Khách vãng lai08:11:33 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11441
109Khách vãng lai07:59:43 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=470
110Khách vãng lai07:59:43 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=470
111Khách vãng lai07:59:29 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
112Khách vãng lai07:17:33 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11450
113Khách vãng lai07:10:01 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
114Khách vãng lai06:36:10 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9565
115Khách vãng lai06:03:55 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh_c3.aspx
116Khách vãng lai05:32:22 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=5712
117Khách vãng lai03:56:40 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
118Khách vãng lai03:56:26 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
119Khách vãng lai03:53:24 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
120Khách vãng lai03:19:10 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
121Khách vãng lai03:15:04 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
122Khách vãng lai02:29:40 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
123Khách vãng lai01:47:15 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
124Khách vãng lai00:19:13 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
125Khách vãng lai00:03:17 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
21 11 2018